திருக்குடந்தை ஆராவமுதன்

Aravamudan

காலை 8-௦௦ மணி திருவனந்தல் காலை 8-௦௦ முதல் 10-௦௦ மணி காலசந்தி பகல் 12-30 மணி உச்சிக்காலம் மாலை 6-00 முதல் 6-30 மணி நிதியாணுசந்தனம் இரவு 7-30 முதல் 8-00 மணி இரண்டாம்காலம் இரவு 9-00 மணி அர்த்தஜாமம்

ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமஹ:

 

,e;j jsj;ij M';fpyj;jpy; ghu;gjw;F