திருக்குடந்தை ஆராவமுதன்

Aravamudan

திருக்குடந்தை ஆராவமுதன் சந்நிதியில் கோயில் நேரம் மற்றும் உட்சவங்களை பற்றி இந்த பக்கத்தில் காணலாம். எம்பெருமான் ஸ்ரீமன் நாராயணனின் பேரருளை பரிலுளொர் அனைவரும் பெற வேண்டும் என்பதே இந்த இணைய தளத்தின் நோக்கம். மேலும் விவரங்களுக்கு கீழுள்ள இணைப்பை உபயோகிக்கவும்.

  • உட்சவங்கள்
  • |
  • கோயில் நேரம்
  • திருக்குடந்தை ஆராவமுதன் சந்நிதியை இணையதளம் வழியாக காண கீழ் கொடுக்கப்பட்டுள்ள தொகுப்பினை பாருங்கள்.

    ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமஹ:

     

    ,e;j jsj;ij M';fpyj;jpy; ghu;gjw;F